SEMINARI 3 - B : Es possible el diagnòstic precoç del càncer colorectal?

Abans de començar recorda que:

  1. Una rectorràgia persistent precisa un examen minuciós del còlon
  2. Els exàmens radiològics poden donar falsos negatius
  3. És convenient que les endoscòpies de còlon siguin totals
  4. Els índexs analítics i els marcadors tumorals, no exclouen un tumor maligne quan són normals
  5. L’angiodisplàsia constitueix la causa més freqüent d’hemorràgia digestiva baixa en pacients d’edat superior a 60 anys.
  6. L’exploració diagnòstica d’elecció, en els casos d’hemorràgia digestiva baixa, és la colonoscòpia, ja que ofereix a més d’una elevada rendibilitat diagnòstica la possibilitat d’una terapèutica efectiva. Ha de considerar-se l’arteriografia quan l’endoscòpia no arribi al diagnòstic
  7. El tractament endoscòpic és la primera opció terapèutica en aquesta entitat, es reserva la indicació quirúrgica per als casos que fracassa.
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA.
CAUSES MÉS FREQÜENTS PER EDATS
Edat Freqüència
Nadons Diverticle de Meckel Pòlips i poliposis Colitis ulcerosa Duplicació intestinal Intussuscepció
Adolescents-joves Diverticle de Meckel Malaltia inflamatòria intestinal Pòlips i poliposis    
Adults < 60 anys Diverticulosi Malaltia inflamatòria intestinal Pòlips i poliposis Tumors Malformacions congènites arteriovenoses
Adults > 60 anys Angiodisplàsia Diverticulosi Colitis isquèmica Tumors Pòlips i poliposis

Consulta


Història clínica

Pacient home de 79 anys d’edat, fumador i bevedor important, que presenta deposicions amb moc abundant i petita quantitat de sang. És remés per a estudi per presentar des de fa vàries setmanes pèrdua de pes i edemes distals.
Ha estat controlat de forma habitual pel seu metge de capçalera per cardiopatia isquèmica, ara només fa tractament de forma esporàdica.
Fractura de coll de fèmur fa 6 anys amb intervenció quirúrgica per a la col·locació de pròtesi. Tractat per dubtosa úlcera duodenal, sense clínica suggerent en els últims anys.
Pren de forma habitual laxants, encara que últimament les deposicions són més toves i no necessita prendre’ls. Li crida l’atenció que taca la roba interior amb secreció mucosanguinolenta.
Conserva la gana i no s’ha privat de prendre una ampolla de vi al dia. Fumador d’un paquet diari de cigarretes, no té clínica suggerent de broncopatia.
Aporta ecografia abdominal sense patologia al fetge, bufeta, pàncreas i ambdós ronyons, excepte l’existència de dos quists congènits. Estudi de pròstata suggerent d’hipertròfia. Analítica amb discreta anèmia ferropènica i hipoproteïnèmia de 6,2 g de proteïnes totals. VSG: 40 a la primera hora.


Resolt les següents 9 qüestions: (cal que les facis seguides per descarregar el PDF)

1. Resum del cas i impressió diagnòstica:

2. Discussió del cas i diagnòstic diferencial:Estàs d’acord amb el teu argument?

3. Assenyala quins dels següents has inclòs en els diagnòstics?4. Altres proves diagnòstiques que es podrien realitzar:Estàs d’acord amb el teu argument?

5. Entre les diverses proves diagnòstiques plantejades, assenyala quina de les següents has considerat:


6. Diagnòstic definitiu i conclusions:

7. Comentar el tractament i alternatives terapèutiques:Estàs d’acord amb el teu argument?

8. Entre les diverses alternatives terapèutiques plantejades, assenyala quina de les següents has considerat:
9. Comentaris