SEMINARI 4 - C : Què s’ha de fer amb un malalt amb transaminases persistentment elevades?

Abans de començar recorda que:

 1. La presència d’una xifra elevada de transaminases de forma persistent en una dona jove,junt amb hipergammaglobulinèmia important ens ha de fer pensar en la possibilitat d’una hepatitis autoimmune.
 2. La majoria dels pacients presenten autoanticossos.
 3. S’associa en freqüència a altres patologies autoimmunes.
 4. La prednisona sola o en combinació amb azatioprina és el tractament d’elecció de l’hepatitis autoimmune tipus 1.
 5. Davant una “transaminitis” mantinguda i/o oscil·lant, s’ha de tenir present la infecció per virus C com a factor etiològic.
 6. L’hepatitis crònica per virus C, cursa habitualment de forma asimptomàtica i evoluciona lentament i insidiosa.
 7. El tractament combinat interferó pegilat i ribavirina és el tractament d’elecció actualment,i presenta una taxa de resposta global del 55%.

Consulta les causes d’hipertransaminasèmia prolongada:

CAUSES D’HIPERTRANSAMINASÈMIA PROLONGADA
Fetge gras:
 • Alcohol
 • Obesitat
 • Diabetis mellitus
 • Hiperlipèmies
 • Fàrmacs
Alcoholisme crònic. Hepatitis crònica vírica:
 • Hepatitis B
 • Hepatitis delta
 • Hepatitis C
Hemocromatosi

Altres causes:

 • Hepatitis crònica no vírica
  • Hepatitis autoimmune
  • Malaltia de Wilson
  • Dèficit d’a1-antitripsina
  • Fàrmacs
 • Porfíria cutània tarda
 • Cirrosi biliar primària
 • Colangitis esclerosant primària
 • Tumors hepàtics
 • Malalties sistèmiques amb afectació hepàtica
  • Infeccions
  • Hemopaties malignes
  • Amiloïdosi
  • Connectivopaties
  • Insuficiència cardíaca congestiva
 • Malalties extrahepàtiques
  • Miopaties
  • Hipotiroïdisme
  • Hipertiroïdisme


Consulta


Història clínica

Home de 27 anys que es remés i acudeix a les nostres consultes externes per al seu diagnòstic i tractament davant la troballa d’una hipertransaminasèmia moderada mantinguda.


Resolt les següents 9 qüestions: (cal que les facis seguides per descarregar el PDF)

1. Resum del cas i impressió diagnòstica:

2. Discussió del cas i diagnòstic diferencial:Estàs d’acord amb el teu argument?

3. Assenyala quins dels següents has inclòs en els diagnòstics?


4. Altres proves diagnòstiques que es podrien realitzar:Estàs d’acord amb el teu argument?

5. Entre les diverses proves diagnòstiques plantejades, assenyala quina de les següents has considerat:
6. Diagnòstic definitiu i conclusions:

7. Comentar el tractament i alternatives terapèutiques:Estàs d’acord amb el teu argument?

8. Entre les diverses alternatives terapèutiques plantejades, assenyala quina de les següents has considerat:


9. Comentaris